Klasik Gitar Eğitiminde Günlük Çalışma Programının Gitar Öğrencilerinin Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutumlarına, Gitar Deşifrelerine ve Performanslarına Etkisi

Ümit Kubilay Can

ÖZ

Bu araştırmada müzik bölümü gitar öğrencileri için oluşturulan günlük çalışma programının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma desenini ise ön test-son test kontrol gruplu model oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde okuyan gitar öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla performanslarını ölçmek için gitar performans dereceleme ölçeği, gitar deşifrelerini ölçmek için deşifre performansı ölçeği ve tutumlarını ölçmek için ise çalgı çalışmaya karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan istatistik tekniklerle gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda, günlük çalışma programının uygulandığı deney ile kişisel çalışmasına müdahale edilmeyen kontrol grupları arasında gitar performans dereceleme ölçeği ve deşifre performansı ölçeğinden alınan toplam puanlar açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Günlük çalışma programı, Gitar eğitimi, Çalgıda deşifre, Tutum ölçeği, Performans ölçeği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4580

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.