BIT Yönelimli Genç Eğitim Araştırmacılarının Bilimsel Araştırma Motivasyonları ve Yöntem Paradigmalarının İncelenmesi

Mehmet Fırat

ÖZ

Bu araştırmada BIT yönelimli genç eğitim araştırmacılarının yöntem paradigmaları ile bilimsel araştırma motivasyonları incelenmiştir. 2014-2015 öğretim yılında “Bilimsel Araştırma Motivasyonları ve Yöntem Paradigmaları” anketiyle 8 üniversiteden 101 akademisyenden veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde %, f, Sd, N ve  betimsel istatistikleri ile birlikte parametrik testlerden bağımsız iki örneklem t-testi, Pearson korelasyon katsayısı, tek yönlü ANOVA ve yol analizinden yararlanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre BIT yönelimli genç eğitim araştırmacılarının bilimsel araştırma için başta insan yaşamına katkı ve bilimsel merak olmak üzere içsel motivasyonlu oldukları ve daha çok nicel paradigmayı destekledikleri belirlenmiştir. Ayrıca teknoloji kullanımı konusunda kendilerini orta düzeyde gören genç araştırmacıların ileri düzeyde görenlere göre daha fazla parasal motivasyonlu oldukları belirlenmiştir. 30-39 yaş aralığındaki yardımcı doçentlerin 20-29 yaş aralığındaki araştırma görevlilerine göre nicel paradigmayı daha fazla destekledikleri belirlenmiştir. Yapılan path analizi sonucunda bilimsel araştırma motivasyonlarından bilime katkının hem nicel paradigmayı (β=.529, p=.001) hem de karma paradigmayı (β=.425, p=.028) anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Genç eğitim araştırmacıları, Eğitimde BIT, Yöntem paradigmaları, Bilimsel araştırma motivasyonları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4480

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.