Akran Arabulucuların Arabuluculuk Sürecine İlişkin Algıları

Abbas Türnüklü

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, arkadaşlarının anlaşmazlıklarında arabuluculuk yapan lise öğrencilerinin süreç ile ilgili deneyimlerini, onların bakış açısından incelemektir. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 45 arabulucu öğrenci ile çalışılmıştır. Toplanan nitel veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları hem nicel (frekans ve yüzde) hem de doğrudan öğrenci söylemlerine yer verilerek sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda, akran arabuluculuk deneyiminin arabuluculartarafından benimsendiği; sürecin arabulucu öğrencilerin özsaygılarını ve özgüvenlerini geliştirdiği; anlaşmazlık çözüm, iletişim ve empati becerilerini geliştirdiği; öğrencilerinanlaşmazlıklarınıvekavgalarınıazalttığıveakranilişkilerinigeliştirdiği saptanmıştır. Arabulucu öğrenciler, gelişen bu becerilerini okul dışına da taşıdıklarını belirtmişlerdir. Buna karşın, sınırlı da olsa çatışan öğrencilerin arabuluculuğa direnç gösterdikleri ve arabuluculuğu küçümsedikleri, dolayısıyla bazen arabulucuların çaresizlik hissetmelerine neden oldukları saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Akran arabuluculuk, anlaşmazlık çözümü, okul disiplini.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.