Anne-Babaların Duygusal Sosyalleştirme Davranışları İle Okul Öncesi Çocukların Sosyal Becerilerinin Analizi

Zarife Seçer, Nihan Karabulut

ÖZ

Bu araştırmada anne ve babaların duygusal sosyalleştirme davranışları ile okul öncesi çocukların sosyal becerileri incelenmiştir. Araştırmaya, 185 (%51) erkek, 178 (%49) kız çocuk olmak üzere 363 çocuk ve bu çocukların anne ve babaları dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak,  “Çocukların Olumsuz Duygularıyla Baş etme Ölçeği” ve “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çocuğun cinsiyeti ve anne-babanın eğitim düzeyine göre anne-babaların duygusal sosyalleştirme davranışlarının farklılaştığı bulunmuştur. Araştırmada ayrıca anne ve babaların duygusal sosyalleştirme davranışlarının okul öncesi çocukların sosyal becerilerinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu sonucu da elde edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda, anne ve babalara çocukların olumsuz duygularını sosyalleştirme ile ilgili eğitimler verilmesi önerisinde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Duygusal sosyalleştirme davranışları , Okul öncesi çocuklar, Sosyal beceriler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4378

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.