Eğitimde Teknoloji Kullanım Sürdürülebilirliği Üzerine Yapılan Çalışmalardaki Genel Eğilimler: Bir Tematik İçerik Analizi Çalışması

Gökhan Dağhan, Buket Akkoyunlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, eğitsel bağlamda teknoloji kullanımındaki sürdürülebilirlik olgusunun ele alındığı araştırmalara toparlayıcı bir bakış açısı getirerek genel eğilimleri belirleyebilmektir. Bu amaçla ISI Web of Knowledge veritabanında yer alan ve SSCI ile CPCI-SSH atıf indekslerinde taranan makalelerden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak filtrelenmiş 87 çalışmanın tam metnine ulaşılmış ve bu çalışmalar temel aldıkları kuram veya modele, yayınlandığı dergi adına, yayın yılına, atıf sayısına, araştırma grubuna, ele alınan teknolojiye ve öğrenme ortamına, veri analizi yöntemine, etkisi anlamlı veya anlamsız çıkan yapılara ve açıklanmaya çalışılan bağımlı değişkenlere göre meta-sentez (tematik içerik analizi) ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, en sık kullanılan modelin Bilgi Sistemleri Süreklilik Modeli olduğunu ortaya koymuştur. Son yıllarda yayın sayısında ciddi bir artış görülürken, bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri en çok araştırılan üç bağımsız değişkenin doyum, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Süreklilik niyetinin çok yoğun bir şekilde açıklanmaya çalışıldığı araştırma makalelerinde, kuramsal temellerin zenginliğinden kaynaklı olarak bağımsız değişkenlerin çeşitliliği de dikkati çekmiştir. Elde edilen bulgular ışığında öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarının var olan durumu ortaya koyması bakımından alanyazına kuramsal katkı getirebileceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim, Teknoloji, Sürdürülebilirlik, Tematik içerik analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4175

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.