Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi

Şenol Akaydın, Mehmet Akif Çeçen

ÖZ

Bu araştırmada, 1990-2013 yılları arasında okuma becerisi ile ilgili yazılan makalelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda Türkiye’de SSCI (f=5), ULAKBİM (f=13) ve diğer (f=11) veri tabanları tarafından indekslenen ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan yirmi dokuz ulusal dergideki okuma becerisi ile ilgili makaleler taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan 232 makale; konularına, yıllarına, yazar sayılarına, üniversitelerine, araştırma sorusu/hipotez sayılarına, araştırma yöntem ve desenlerine, veri toplama araçlarına, örneklemlerine, veri analiz yöntemlerine göre “Okuma Becerisi Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizinin kullanıldığı araştırmada, elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak kodlanmıştır. Verilerin analizinde nicel betimsel analiz yöntemlerinden frekans ve yüz­de kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında en çok “okuduğunu anlama” konusunda (%20.6) makale yazıldığı; makalelerin genellikle tek yazarlı (%59.9) olduğu ve 1 araştırma sorusu/hipotez sayısı (%39.2) kullanıldığı; en çok deneysel olmayan nicel araştırma yöntemlerinden tarama yönteminin (%43.5) kullanıldığı; tutum, algı vb. testlerin (%28.1) en çok kullanılan veri toplama araçları olduğu; örneklem olarak çoğunlukla ortaokul (%28) öğrencilerinin seçildiği; en çok 101-300 aralığında (%27.2) olan örneklem sayısının ve rastgele/seçkisiz (%44.4) örnekleme yönteminin kullanıldığı; veri analiz yöntemi olarak en fazla nicel betimsel analiz yöntemlerinden frekans/yüzde (%18.3) yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma becerisi, Makale, İçerik analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4139

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.