Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanındaki Matematiksel Modelleme Araştırmalarının İçerik Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması

Serdar Aztekin, Zehra Taşpınar Şener

ÖZ

Son yıllarda Türkiye’de matematiksel modelleme ile ilgili çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışmaların içerik analizinin hem sonraki araştırmalara yol gösterici olacağı hem de bu çalışmalardan daha iyi yararlanmayı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun için Türkiye’de yapılan matematik eğitimi alanındaki matematiksel modelleme araştırmalarının betimsel içerik analizi yapılarak sistematik özet bilgiler sunulmuş, daha sonra meta sentez (tematik içerik analizi) yöntemi ile çalışmalar eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanmıştır. Sonuçta Türkiye’de yapılan matematiksel modelleme çalışmalarının yeterli düzeyde bir kapsam ve çeşitliliğe ulaşmadığı, çoğunun durum çalışması yönteminin kullanıldığı nitel araştırmalar olduğu bulunmuştur. Türkiye’deki matematiksel modelleme çalışmalarında matematiksel modelleme bir araç olarak ele alınmakta ve ağırlıklı olarak pedagojik hedefler gözetilmektedir. Bu çalışmalarda modellemenin çoğunlukla etkinliklerle, eğitimsel veya bağlamsal bir yaklaşımla uygulandığı bulunmuştur. Araştırmacılar, matematiksel modelleme çalışmalarından daha çok yararlanılabilmesi için daha fazla deneysel araştırma gerçekleştirilmesini, ortaokul ve lise öğrencileri ile yapılan araştırmaların sayısının arttırılmasını ve araştırmalarda matematiksel modellemenin nasıl uygulandığının detaylı olarak açıklanmasını önermişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematiksel modelleme, Modelleme yaklaşımları, Matematik eğitimi, İçerik analizi, Meta sentez


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.4125

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.