Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kubilay Yazıcı

ÖZ

Bu araştırma kapsamında, Selvi(2006)tarafından hazırlanan “Demokratik DeğerlerÖlçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, 15 üniversitenin, eğitim fakültelerinin, sosyal bilgiler öğretimi anabilim dallarında (1-4. sınıf) öğrenim gören 3302 öğretmen adayına uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu, öğretmen adaylarının ölçeğe verdikleri cevaplar dikkate alındığında dayanışma, eğitim hakkı ve özgürlük boyutlarında demokratik değerlerinin yüksek olduğu; ölçeğe verilen cevaplarda öğrenim görülen üniversite ve babanın eğitim durumu değişkenlerinin anlamlı bir fark yarattığı; cinsiyet, öğretim türü, sınıf düzeyi, yetiştiği yerleşim birimi, annenin eğitim durumu, kardeş sayısı, mezun olunan lise türü, yaş ve gelir düzeyleri değişkenlerinin ise anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Değer, demokratik değerler, sosyal bilgiler, öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.