Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Solmaz Aydın, Sündüs Yerdelen, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Volkan Göksu

ÖZ

Bu çalışma ile lise öğrencileri için “Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)” geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars il merkezinde bulunan, Fen ve Anadolu liselerinden rastgele seçilen 472 adet lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Ölçme aracının geliştirilmesi süreci, (1) açımlayıcı faktör analizi, (2) açımlayıcı faktör analizinin farklı bir örneklemle tekrarlanması ve (3) doğrulayıcı faktör analizini içerecek şekilde üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 19 maddeden ve 4 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu alt boyutlar, İçsel Motivasyon, Motivasyonsuzluk, Dışsal Motivasyon – Meslek ve Dışsal Motivasyon – Sosyal olarak adlandırılmıştır. Daha sonra ölçme aracının iç tutarlığı Cronbach Alpha ile hesaplanmış ve bu veri setinden elde edilen sonuçların oldukça yüksek güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik motivasyon, Öz-belirleme kuramı, Biyoloji eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3678

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.