Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları ve Görüşleri

Sevgi Turan, Özcan Demirel

ÖZ

Bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenmeye (PDÖ) ilişkin tutumları ve görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel yöntemin yanı sıra nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç yıl öğrencileri (810 öğrenci) katılmıştır. Üç (3) odak grup görüşmesinde on beş (15) öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada PDÖ’ye yönelik tutum ölçeği ve görüşme formu kullanılmıştır. Ortaöğretim sırasında öğrenen merkezli uygulamalara yer verildiğini belirten öğrencilerin ve Dönem I ve Dönem II öğrencilerinin tutum puanları daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı fark belirlenmemiştir. Odak grup görüşmelerinde, öğrencilerin PDÖ sürecinde yönlendirici ve öğrenci için tanımladıkları rollerin alanyazında belirlenen rollerle örtüştüğü belirlenmiştir. Öğrenciler hazırlanan senaryo ve materyallerle birlikte, değerlendirme ve PDÖ’nün yürütülmesine ilişkin sorunların PDÖ’de öğrenme sürecini etkilediğine ilişkin görüşler bildirmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Probleme dayalı öğrenme, tutum, öğrenci görüşleri, tıp öğrencileri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.