Farklı Özanlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresin Değerlendirilmesi

Mehmet Engin Deniz, Adem Serkan Sümer

ÖZ

Bu çalışmada farklı özanlayış düzeylerine (düşük, orta, yüksek) sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma verileri, üniversite eğitimini farklı bölümlerde alan öğrenciler arasından seçilen 240’ı kız ve 283’ü erkek olmak üzere toplam 523 öğrenciden sağlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin öz-anlayış düzeylerini saptamak amacıyla, Türkçeye uyarlaması Deniz, Kesici ve Sümer (2008) tarafından yapılan Özanlayış Ölçeği; depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini belirlemek için ise Türkçeye uyarlaması Akın ve Çetin (2007) tarafından yapılan Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda farklı özanlayış düzeylerine (düşük, orta, yüksek) göre, üniversite öğrencilerinin depresyon (F=96.724, p<.001), anksiyete (F=52.501, p<.001) ve stres (F=90.518, p<.001) puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılıklar saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Anksiyete, depresyon, özanlayış, stres

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.