Ortaöğretim Okullarında Sağlık Hizmetlerinin Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

I.Bakır Arabacı

ÖZ

Okul, insan yaşamının en önemli yıllarının geçtiği bir örgüttür. Ortaöğretim dönemi de ergenlik çağının sorunlarını barındıran bir dönemdir. Bu dönemde sunulan sağlıklı, güvenli bir çevre, sağlıklı bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlar. Okul sağlığı konusu gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gittikçe önem kazanmaktadır. Bu araştırmada ortaöğretim okullarında sağlıklı çevre ve kültür oluşturulması konusunda okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerinin algıları araştırılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, Elazığ İli ve Baskil İlçesi’ndeki 9 lisede 9 yönetici, 30 öğretmen ve 302 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sağlıklı çevrenin sağlıklı kültür oluşturma üzerinde etkisinin olduğu saptanmıştır. Katılımcıların algılarında cinsiyet, okul türü ve çeşidi, yerleşim yeri değişkenleri anlamlı bulunmuştur. Okulda doktor, hemşire, revir bulunması, katılımcıların sağlıklı çevre ve kültür oluşturulması konusundaki algılarını olumlu yönde etkilemektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Ortaöğretim okulu, okul sağlık hizmetleri, sağlıklı çevre, sağlık kültürü

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.