Farklı Branşlardaki İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Durum Belirleme Hakkındaki Düşünceleri

Mustafa Metin, Salih Birişçi

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, farklı branşlardaki ilköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirmeye yönelik düşüncelerini belirlemektir. Çalışma, 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Artvin İli merkez ilköğretim okullarında görev yapan 65 öğretmen ile yürütülmüştür. Örneklem, araştırmaya gönüllü olan öğretmenlerden rasgele seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakatla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu çalışmada, öğretmenlerinin alternatif değerlendirme anlayışı hakkında olumlu düşüncelerinin olduğu belirlenmiştir. Fakat öğretmenlerin, alternatif değerlendirme anlayışı hakkında bilgilerinin olmaması, zamanın yeterli olmaması, sınıfların kalabalık olması ve fiziki şartların uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı etkili bir şekilde alternatif değerlendirme tekniklerini uygulayamadıkları tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yeni Öğretim Programı, ölçme – durum belirleme, yapılandırmacı yaklaşım, alternatif durum belirleme, ilköğretim öğretmeni.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.