Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim: Bir İçerik Analizi Çalışması

Rafet Günay, Hasan Aydın

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’de araştırmacılar tarafından çokkültürlü eğitim alanında yapılan çalışmalara ait bir içerik analizidir. Bu amaçla, 2005–2014 yılları arasında ERIC veri tabanından ve Türkiye Ulusal Tez Merkezinden tam metin ulaşılabilen kaynaklardan 32 adet çalışma ve yayınlanmış 7 kitap incelenmiştir. İlgili yayınları çeşitli değişkenlere göre değerlendirmek için içerik analizi kodlama yöntemi kullanılmış ve yayınlara ait veriler bir veri tabanına kaydedilmiştir. Veri tabanından alınan veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar grafik, frekans ve yüzde tablosu olarak betimsel biçimde sunulmuştur. Çalışma sonucunda, Türkiye’de çokkültürlü eğitim üzerine yapılan çalışmaların yaklaşık on yıl öncesine dayandığı, 2009 yılından itibaren araştırmaların daha çok tercih edildiği ve çalışmalarda veri toplama aracı olarak tutum ölçekleri kullanıldığı görülmüştür. Araştırmalarda kullanılan örneklemin büyük çoğunluğunun öğrenci ve akademisyenlerden oluştuğu ve ortalama örneklem büyüklüğünün 101–300 kişi arasında olduğu, araştırma konusu olarak çokkültürlülüğe karşı tutum çalışmalarının tercih edildiği, çalışmalarda üç farklı veri toplama aracının daha fazla kullanıldığı ve veri analiz yöntemi olarak ANOVA, merkezi eğilim ölçüleri, yüzde ve frekans tablolarının kullanımının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bu araştırma, alanda yapılmış ilk içerik çalışması olması nedeniyle, mevcut analizler doğrultusunda araştırmalarda farklı analiz yöntemlerinin kullanılması, örneklem sayısının büyütülmesi, yöntem ve uygulama örneklerinin çeşitlendirilip zenginleştirilmesi, yapıcı hipotezler kurarak amaca uygun kaliteli çalışmaların yapılması önerilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim, Araştırma Konuları, Bilimsel Yayın, İçerik Analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3294

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.