Erzurum’daki İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Akran Zorbalığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Şükrü Ada

ÖZ

Araştırmada, ilköğretim 6., 7., 8. Sınıf öğrencilerinin akran zorbalıklarının akademik başarı, disiplin durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı ve yordayıcı değişken olarak analize sokulan yaş ve kardeş sayısı değişkenlerinin akran zorbalığını yordayıp yordamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de Erzurum İli ve merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okulları 6., 7., 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, “Zorba ve Kurban Belirleme Ölçeği Çocuk Formu” ile elde edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre, zorbalık yapmada sözel zorbalık ve eşyaya zarar verme; zorbalığa uğramada ise sözel zorbalık boyutlarında anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür. Öğrencilerin disiplin durumlarına göre, zorbalık yapmanın ceza alanlarda anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Yordayıcı değişken olarak analize sokulan yaş ve kardeş sayısının birlikte akran zorbalığı yapma puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

İlköğretim, akran zorbalığı, akademik başarı, disiplin durumu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.