Ortaokul Öğrencilerinin Suyun Kaldırma Kuvveti Kavramına Yönelik Bilgi Yapıları: Görüngübilimsel Bir İlksel Olarak Yüzme

Zeki Apaydın

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin kaldırma kuvveti kavramına yönelik bilgi yapılarının hangi kavramsal değişim teorisiyle örtüştüğünü ve bilgi yapılarının neler olduğunu belirlemektir. Sekiz katılımcıyla yürütülen çalışmanın araştırma verilerinin toplanmasında, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili yedi adet amaca uygun soru kullanılmış olup, sorular görsellerle birlikte sunulmuştur. Görüşmede kullanılan sorular ve görseller aracılığıyla farklı bağlamlar oluşturulmuştur. Görüşme videoya alınarak transkripsiyon edilmiştir. Ham veriden hareketle öncelikle temel kodlar oluşturulmuş ve iki ana temayla ilişkilendirilmiştir. Temel kavramların belirlenmesinde, araştırmacı dışında bir uzmana da başvurulmuştur. İki uzman arasında .91 oranında bir uyum bulunmuştur. Sekiz öğrencinin tamamı, dörtlü ve üçlü soru setlerinden, ilk soru setine (suyun kaldırma kuvveti-kütle ilişkisine yönelik sorular) tutarsız yanıtlar vermişlerdir. İki öğrenci dışında (öğrenci 7 ve öğrenci 8) diğer öğrencilerin ikinci soru setine (suyun kaldırma kuvveti-batan hacim ilişkisine yönelik soru seti) yönelik yanıtlarında da tutarsızlık olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmanın bulguları, öğrencilerin bilgi yapılarının "parçacıklı bilgi yapısı teorisine" uyumlu olduğunu destekler niteliktedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen öğretimi, Kavramsal değişim teorileri, Bilgi yapıları, Suyun kaldırma kuvveti, Yüzme görüngübilimsel ilkseli


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3258

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.