Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi

Çavuş Şahin, Sait Tüzel

ÖZ

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda medya dünyasının gerçek dünyayı yansıtma düzeyini ortaya koymaktır. Araştırma, betimsel nitelikte olup tarama modeli kullanılmıştır. 376 öğretmen adayına, araştırmacılar tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan “Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyi Ölçeği” uygulanmış ve elde edilen veriler frekans, t-testi ve tek yönlü Anova testleriyle SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının genelinin medya dünyasının gerçek dünyayı yansıtması konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının en sık kullandıkları ve en güvenilir buldukları medya aracı ile medya dünyasının gerçek dünyayı yansıtma düzeyi ölçeğine ilişkin ortalamaları arasında anlamlı birfarkın olduğu tespit edilmiştir. Öğrenim gördükleri bölüm ve cinsiyet değişkeni ile medyanın gerçek dünyayı yansıtmasına yönelik görüşleri arasında ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Medya dünyası, gerçek dünya, öğretmen adayları, medya okuryazarlığı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.