Güney Afrika ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

Meliha Tuzgöl Dost

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Güney Afrika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve yaşam doyumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma grubunu 400’ü Güney Afrika’da, 403’ü Türkiye’de okumakta olan toplam 803 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Öznel İyi Oluş Ölçeği (Tuzgöl Dost, 2005a) ve ölçeğin araştırmacı tarafından geliştirilen İngilizce formu, Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) ve ölçeğin Köker (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan Türkçe formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Sonuçlara göre, Güney Afrika’daki üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve yaşam doyumu düzeyleri Türkiye’deki üniversite öğrencilerininkinden yüksektir. Güney Afrika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş ve yaşam doyumu düzeylerinin algılanan akademik başarı, algılanan ekonomik durum ve algılanan anne-baba tutumu değişkenlerine göre farklılaştığı saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öznel iyi oluş, yaşam doyumu, üniversite öğrencileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.