Türkiye’de Anasınıflarında ve İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıflarda Fen Öğretimi Üzerine Bir Kalite Değerlendirmesi

Nihal Buldu, Mehmet Buldu, Metehan Buldu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı anasınıfları ile ilkokul bir, iki ve üçüncü sınıflarında gerçekleştirilen fen öğretimi kalitesini farklı yönlerden değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini Ankara’da bulunan 20 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 80 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiş olup veriler içerik analizi, gözlem ve mülakat yöntemleriyle toplanmıştır. Veri analizi ise olgubilim (fenomoloji) analizleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, genel olarak, fen konularına gerek devlet gerekse de özel okul müfredatlarında genişçe yer verildiğini; çalışmaya dahil edilen sınıflarda fen öğretimi gerçekleştiren öğretmenlerin zayıf bir fen eğitimi altyapısına sahip olduğunu; sınıflarda fen eğitimine ayrılmış belirgin bir öğrenme alanı olmadığını; öğretmenlerin fen öğretirken çeşitli öğretim metotları ve öğrenme etkinlikleri kullandığını; düz anlatım ve soru-cevap yöntemlerinin öğretmenler tarafından sıklıkla kullanıldığını, öğrenmeyi değerlendirmenin öğretmenler tarafından test uygulamakla eşdeğer görüldüğünü ortaya koymuştur. Çalışmada sonuçlardan yola çıkılarak anasınıfı, ilkokul ve fen öğretmenleri, ilköğretim okulları, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları ve eğitim politika yapıcılar için çıkarımlar da sunulmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen öğretimi, Kalite, Okulöncesi, İlkokul


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2974

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.