Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığı Algıları ile Mesleğe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin Bir Araştırma

Olcay Kiremitçi, Ramazan Timuçin Gençer

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sağlık algıları ile mesleğe yönelik davranışları arasındaki ilişkinin cinsiyet farklılıklarına göre incelenmesidir. Çalışmaya, İzmir iline bağlı beş ilçenin ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan, 221 beden eğitimi öğretmeni (98 kadın, 123 erkek) katılmıştır. Araştırmada Örgüt Sağlığı Envanteri (Akbaba, 1997), Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri Ölçeği (Gençer ve diğ., 2010) ve beden eğitimi öğretmenlerinin demografik bilgilerini elde etmeye yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. İki değişken veri seti arasındaki ilişkiyi belirlemek ve ölçmek amacıyla kanonik korelasyon analizi kullanılmıştır. Uygulanan kanonik korelasyon analizi sonucunda, genel örneklem için örgüt kimliği ve yaşam doyumu; kadın beden eğitimi öğretmenleri için çevresel etkililik ve içsel huzur ve dengeleme; erkek beden eğitimi öğretmenleri için çevresel etkililik ve başarma eğilimi alt boyutları ön plana çıkmıştır. Kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenleri için okulun iç ve dış çevresindeki etkileşim ve uyumun önemli olduğu anlaşılmıştır. Bununla beraber, kadın beden eğitimi öğretmenleri için iş ve aile yaşamı arasındaki dengenin sağlanması önemliyken, erkek beden eğitimi öğretmenleri için, aile sorumluluklarından ötürü, işlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için çaba sarf etmek önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER

Örgüt sağlığı, Algılar, Beden eğitimi öğretmenleri, Cinsiyet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2937

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.