Liselerde İşgücüne İlişkin Farklılık Algısı ve Farklılıkların Yönetimi: Nitel Bir Çözümleme

Hasan Basri Memduhoğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı; lise yönetici ve öğretmenlerinin, liselerde çalışanların bireysel, demografik ve sosyo-kültürel farklılıklarına ilişkin algılarını; bu farklılıkların potansiyel yararları ve sakıncalarına ilişkin fikirlerini ve liselerde farklılıklara yönelik yönetsel uygulamalar ve politikalar konusundaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma genel tarama modelindedir. Araştırma nitel yöntemle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kütahya, Kırıkkale ve Van il merkezlerindeki kamu liselerinde görev yapan toplam 24 yönetici ve öğretmenden oluşmaktadır. Seçilen illerin her birinde dördü yönetici dördü de öğretmen olmak üzere sekizer kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme yoluyla elde edilmiştir. Bunun için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Yönetici ve öğretmenler, liselerde çalışanların bireysel, demografik ve sosyo-kültürel farklılklarına ilişkin genellikle olumlu görüşlere sahiptirler. Katılımcılara gore çalışanlara ilişkin farklılıklar, hem çalışanlar hem de okullar için önemli avantajlar sağladığı gibi, beraberinde potansiyel bazı dezavantajları getirmektedir. Ayrıca liselerde çalışanların farklılıklarına yönelik yönetsel uygulama ve politikaların genellikle olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Farklılıkların yönetimi, Türk eğitim sistemi, Lise, Okul yönetimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.2886

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.