Öğretmen Profesyonelizminin Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü

Ali Çağatay Kılınç

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, okul kültürü ile öğretmen profesyonelizmi arasındaki ilişkilerin incelenmesidir Araştırmaya, Ankara ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan 18 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 386 öğretmen katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında "Örgüt Kültürü Ölçeği" ve "Öğretmen Profesyonelizm Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmenler tarafından en yüksek düzeyde algılanan örgüt kültürü boyutunun görev kültürü olduğunu ve öğretmenlerin profesyonelliklerine ilişkin algılarının orta düzeyin üstünde olduğunu göstermektedir. Örgüt kültürünün destek ve görev kültürü boyutlarının öğretmen profesyonelizmiyle olumlu yönde anlamlı, bürokratik kültür ile olumsuz yönde anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirlenmiştir Ayrıca, araştırma sonuçları öğretmen profesyonelizminin anlamlı yordayıcılarının destek kültürü, görev kültürü ve bürokratik kültür olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin profesyonel davranışlarının ve okul kültürünün geliştirilmesi bağlamında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen profesyonelizmi, Okul kültürü, Öğretmen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2756

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.