Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Cinsiyet, Kişisel Anlamlılık, Depresyona Yatkınlık ve Sürekli Kaygı Düzeyleriyle İlişkisi

İbrahim Keklik

ÖZ

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ile cinsiyetleri, kişisel anlamlılık düzeyleri, depresyona yatkınlık ve sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya 155 gönüllü öğrenci katılmıştır. Veri analizleri çoklu regresyon, çok kategorili ve iki kategorili lojistik regresyon analizleri ve bağımsız gruplar için t-testi ile yapılmıştır. Bağlanma faktörleri ve depresyona yatkınlık faktörleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kadın ve erkek öğrencilerin bağlanma ile ilgili kaçınma, bağımlılık ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetleri, bağlanma kategorilerine aidiyetlerini sadece kısmen yordamıştır. Araştırmanın sonuçları ve sınırlılıkları tartışılmış, ileriki araştırmalar için öneriler yapılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Bağlanma, romantik bağlanma, kişisel anlamlılık, depresyona yatkınlık, sürekli kaygı, üniversite öğrencileri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.