Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

M.Betül Yılmaz, Feza Orhan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının derin ya da yüzeysel olduğunun belirlenmesinde kullanılan Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamaktır. Türkçe form, dilsel eşdeğerlik sınamasının ardından geçerlik, güvenirlik çalışması için 400 lisans öğrencisineuygulanmıştır.Türkçe ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirliğin belirlenmesi için Cronbach Alfa katsayısı, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu ile üst ve alt %27’lik gruplar arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Bulgular 20 maddeden oluşan ölçekte derin yaklaşım ve yüzeysel yaklaşım şeklinde iki faktörlü bir yapı olduğunu ortaya koymuştur Derin yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı 0.79, yüzeysel yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı 0.73’tür. Üst ve alt % 27 ‘lik grupların madde ortalamaları arasındaki tüm farklar anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular ışığında ölçeğin Türk üniversite öğrencileri için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme yaklaşımları, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.