Tanılayıcı Dallanmış Ağacın Psikometrik Özellikleri

Ümit Çelen

ÖZ

Türkiye’de yapılandırmacı öğrenme-öğretme yaklaşımının benimsenmesiyle birlikte ölçme yöntem ve araçlarında bazı değişiklikler yaşanmaktadır. Yenilenen programlarda önerilen ölçme araçlarından birisi de tanılayıcı dallanmış ağaçtır. Bu aracın psikometrik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada veriler üç farklı çalışma grubundan elde edilmiştir. Çalışma gruplarındaki toplam 525 öğrencinin ortak özellikleri öğretmen adayı olmaları ve 2012-2013 öğretim yılında ölçme ve değerlendirme dersini almalarıdır. Veriler ölçme ve değerlendirme dersindeki başarıyı ölçen ve araştırmacı tarafından geliştirilen tanılayıcı dallanmış ağaç, doğru-yanlış testi ve çoktan seçmeli başarı testleri kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle, tanılayıcı dallanmış ağacın doğru-yanlış testlerinin barındırdığı dezavantajları barındırdığı, güvenilirlik ve geçerliliğinin yüksek olmadığı ve adında yer alan “tanılayıcılık” özelliğinden uzak olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Tanılayıcı dallanmış ağaç, Doğru-yanlış testleri, Geçerlilik, Güvenilirlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2690

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.