Öğrenenler Açısında Türkçenin Yapısal Özelliklerinin Yabancı Dil Olarak Öğrenimine Etkisi: Bosna Hersek Örneği

Mustafa Arslan

ÖZ

Öğrenilen yabancı bir dilin yapısal özellikleri ile öğrenenlerin anadillerinin yapısal özellikleri yabancı dil öğrenimini etkileyen önemli bir faktördür. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkçenin fonetik, morfolojik, semantik ve sentaks özelliklerinin yabancı dil olarak öğrenimine etkilerini belirlemektir. Nitel araştırma kapsamında, Türkçe öğrenmiş 178 Boşnak’a Türkçenin yapısal özelliklerinin Türkçe öğrenirken etkisini saptamaya dayalı anket uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan testte yer alan tüm sorular üzerinden güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0.73 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (Descriptive Statistics) ve tek örneklem t testi (One Sample T-Test) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde okuma – yazma becerilerinin gelişimi, kelimeleri çoğul yapmak, düzensiz fiillerin olmaması ve fiil çekiminin düzenli olması, Türkçe seslerin kolay öğrenilmesi, sondan eklemeli yapısı ile kelimelerin ezberlenmesi, kelimelerde cinsiyet kategorisin olmamasından kaynaklanan birtakım olumlu etkenler saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Türkçenin yapısal özellikleri, Yabancı dil öğrenimi, Bosna Hersek örneği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2554

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.