Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Okul Müdürlerinin Liderlik Yeterliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

Emine Babaoğlan, Peter Robert Litchka

ÖZ

Bu nicel araştırmanın amacı, Türkiye’deki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki okul müdürlerinin liderlik algısının hem müdürlerin cinsiyetine hem de öğretmenlerin cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu çalışma 2009 yılında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de çalışan 144 müdür ve 1076 öğretmen ile Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan 198 müdür ve 706 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye’deki öğretmen ve müdürlerin algılarının cinsiyete göre anlamlı fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde iki boyutta anlamlı fark bulunmuştur. Yürekten Cesaretlendirmek boyutunda erkek öğretmenlerin müdürlerinin liderliğine ilişkin algı ortalamaları kadın öğretmenlerin kendi müdürlerine ilişkin algı ortalamalarından yüksek iken, Ortak Vizyon Oluşturmak boyutunda kadın müdürlerin kendi liderlik algılarına ilişkin puanları erkek müdürlerin kendi liderlik algılarından yüksek çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul müdürü, cinsiyet, liderlik

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.