Çoklu Zekâ Kuramı ile Desteklenmiş Olan Basamaklı Öğretim Programının Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi

Emine Seda Gün, Ali Ekber Şahin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı çoklu zeka kuramı ile desteklenmiş olan basamaklı öğretim programının öğrenci erişişine ve kalıcılığa olan etkisini belirlemektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara Altındağ Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. 4 hafta süren uygulama süreci 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Hepimizin Dünyası” teması ile yürütülmüştür. Araştırma deneysel desenin öntest-sontest kontrol gruplu modeline göre yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak başarı ve kalıcılık testi kullanılmış; kalıcılık testi deneysel çalışmanın bitiminden 28 gün sonra uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çoklu zeka kuramı ile desteklenmiş olan basamaklı öğretim yaklaşımının gerek akademik başarıyı arttırmada gerekse akademik bilgilerin kalıcılığını sağlamada mevcut programda yer alan öğrenme yaklaşımlarına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Program geliştirme, Çoklu zeka kuramı, Basamaklı öğretim programı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2424

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.