Denetim Odağı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Ali Rıza Terzi

ÖZ

Bu araştırmada denetim odağı (DO) ve örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmış, araştırma Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte ve dört meslek yüksekokulundan 252 kişilik öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada denetim odağı ile ilgili olarak Rotter (1966) tarafından geliştirilen ve Dağ (1991) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Rotter Denetim Odağı Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili olarak kullanılan ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız t- testi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin göstermiş oldukları ÖVD, cinsiyet ve okul türü açısından anlamlı olarak farklılaşmıştır. Denetim odağı ve ÖVD arasında düşük- negatif yönde ilişkiler belirlenmiştir. Araştırmada denetim odağının ÖVD’ nin bir yordayıcısı olmadığı sonucuna varılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Denetim odağı, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel davranış.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.