Fen Öğretmen Adaylarının Modeller ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri ve İçerik Bilgileri

Mustafa Bahadır Aktan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, fen öğretmen adaylarının modeller ve modelleme hakkındaki görüş ve bilgilerinin incelenmesidir. Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve açık-uçlu anket kullanarak yedi katılımcıdan elde edilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların modeller hakkındaki görüşlerinde farklılıklar ve yetersizlikler olduğunu ortaya koymuş ve katılımcıların bilimsel modellerin özgün karakterlerini belirleyemediklerini göstermiştir. Yine sonuçlar, öğretmen adaylarının bir öğretim modelini tercih ederken modelin estetik çekiciliğine, bilimsel içeriğine ve kullanılabilirliğine dikkat ettiklerini göstermektedir. Bulgular, fen öğretmen adaylarının eğitim programları sürecinde daha fazla modelleme aktivitelerine katılmasını ve daha fazla modelleme deneyimi kazanmasını ve böylece modeller ve modelleme hakkında sahip oldukları içerik bilgilerinin geliştirilmesini öngörmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fen öğretmen adayları, modeller, modelleme, içerik bilgisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.