Ergenlerde Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantılarının Yordayıcısı Olarak Aile İşlevlerinin Rolü

İdris Kaya, Ayşe Rezan Çeçen Eroğul

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin çocukluk dönemi fiziksel istismar, duygusal istismarihmal ve cinsel istismar yaşantılarının yordayıcısı olarak aile işlevlerinin incelenmesidir. Bu kapsamda, Gaziantep İli’nde liselerde öğrenim gören 324 (173 kız, 151 erkek) ergene Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, ÇÖYÖ’nün fiziksel istismar, duygusal istismar-ihmal ve cinsel istismar boyutları ile ADÖ’nün tüm boyutları arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Lojistik regresyon analizi sonucunda tüm bağımsız değişkenleri kapsayan modelin, başlangıç modeline göre ergenlerin çocukluk dönemi istismar yaşantılarına göre yüksek ve düşük gruplara ayrılmasını anlamlı olarak daha iyi yordadığı tespit edilmiştir. Yordayıcı değişkenlerin tümünü kapsayan model, fiziksel istismarın % 64’ünü, duygusal istismar ve ihmalin % 69’unu ve cinsel istismarın %10’unu açıklamaktadır. Hosmer ve Lemeshow sonuçlarına göre fiziksel istismar ve duygusal istismar-ihmal için model veri uyumu yeteri düzeyde iken cinsel istismar için bu uyum yeterli düzeyde değildir. Walt istatistiği sonuçlarına göre fiziksel istismar için ADÖ’nün “gereken ilgiyi gösterme” ve “genel işlevler” duygusal istismar-ihmal için “iletişim”, cinsel istismar için ise “Roller” boyutu modele anlamlı katkı sağlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

İstismar, aile işlevleri, ergen

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.