Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Gerektirdiği Niteliklere Sahip Olma Düzeyleri

Nuray Kurtdede Fidan, Tayyip Duman

ÖZ

Yapılandırmacı yaklaşımın ana fikri, bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılmasıdır. Yapılandırmacı yaklaşımda bilgiyi yapılandırma, öğrencilerin sahip oldukları bilgiyi yeniden oluşturma ve geliştirmelerinde daha etkin bir rol alması olarak tanımlanır. Bilgi öğretmenler tarafından aktarılamaz. Yapılanmacı yaklaşımda temel olarak öğretmenin rolü interaktif, canlandırıcı ve bilgilendirici bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerini belirlemektir. Verilerin toplanmasında nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında; anket, nitel verilerin toplanmasında ise, gözlem kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2008–2009 eğitim öğretim döneminde Afyonkarahisar İli merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan 1. 2. 3. 4. ve 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma modellerinin birlikte kullanılmasından dolayı araştırma evreninden örneklem alınmış ve çalışma grubu belirlenmiştir. Tesadüfî örneklem belirleme yöntemiyle ile belirlenen 390 sınıf öğretmenine anket uygulanmış, anket uygulanan öğretmenler arasından 50 si ne de 29.04.2009-23.05.2009 tarihleri arasında gözlem uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, anketten elde edilen verilere göre, örneklemdeki sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip oldukları; gözlem sonuçlarına göre ise, öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere yeterli düzeyde sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerinin cinsiyetlerine, kıdemlerine ve mezun olunan okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yapılandırmacılık, Yapılandırmacı öğretmen nitelikleri, Sınıf öğretmeni


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2027

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.