Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Neşe Uygun, Neşe Işık Tertemiz

ÖZ

Bu araştırmada, ilköğretim beşinci sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin (PDÖ) öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma, Ankara ili Çankaya ilçesinde bir ilköğretim okulunun 5.sınıfına devam eden ve iki şubesindeki toplam 60 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda probleme dayalı öğrenme uygulanmış, kontrol grubuna ise bir müdahalede bulunulmamıştır. Çalışmada “Matematik Dersi Tutum Ölçeği” ve “Matematik Başarı Testi” kullanılmıştır. Uygulama altı hafta sürmüştür. Öğretim; deney grubunda PDÖ materyalleriyle, kontrol grubunda aynı kazanımlar sınıf öğretmeninin tasarladığı şekilde yürütülmüştür. Çalışma sonrası matematik dersinde, deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin derse ilişkin tutum puan ortalamaları arasında manidar bir fark bulunmamıştır. Deney ve kontrol gruplarının akademik başarıları ve kalıcılık düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı farklar bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Probleme dayalı öğrenme, Matematik dersi, İlköğretim beşinci sınıf


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1975

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.