Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu’nun (GOBDÖ-2-TV) Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması: Türkiye Standardizasyon Çalışması

İbrahim Halil Diken, Avşar Ardıç, Özlem Diken, James E. Gilliam

ÖZ

Bu çalışmada Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu’nun(GOBDÖ-2-TV) Türkçe standardizasyonu için GOBDÖ-2-TV’nin psikometrik özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada 1191 otistik bozukluk (otizm) tanılı bireyden veri toplanırken,ayırt edici geçerlik için ayrıca zihinsel, işitme yetirsizliği olan ve yetersizliği olmayan/normalgelişim gösteren bireylerinden de veri toplanmıştır. Türkçe çeviri ve dil eşitliği çalışmalarındansonra, yapı geçerliğinin sınanması, ayırt edici geçerliğin sınanması, doğrulayıcı faktör analizi,iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirliği gibi bir seri analiz ile GOBDÖ-2-TV’nin geçerlik vegüvenirliği sınanmıştır. Bulgular, GOBDÖ-2-TV’nin Türkiye’de otistik bozukluk (otizm) gösterençocukların değerlendirme sürecinde kullanılabilecek yeterli geçerlik ve güvenirlik özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. 

 

 

ANAHTAR KELİMELER

Otistik bozukluk (otizm), değerlendirme, GARS-2, geçerlik, güvenirlik,Türkiye örneklemi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.