Etkinlik Teorisine Göre Zenginleştirilmiş Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Uygulamalarının Adayların Özyeterlik Algılarına Etkisi

Ramazan Sağ

ÖZ

Etkinlik teorisine göre geliştirilmiş BSÖ programının adayların birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik yapabilme konusundaki özyeterlik algı düzeylerine etkisi, kontrol grubu üzerinden karşılaştırmalı olarak saptanmak istenmiştir. Yarı deneysel araştırma deseni öntest - grup işlemler – sontest biçimindedir. Verilerin analizinde t testi ve etki büyüklüğü (r) istatistikleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda, iki öğretim programının da adayların birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik yapmaya ilişkin özyeterlik algı düzeylerini yükseltmede anlamlı biçimde katkı sağlarken, etkinlik teorisi ilkelerine göre uygulamaları zenginleştirilmiş deney grubundaki programın, öğretmen adaylarının özyeterlik algı düzeyleri üzerindeki etkisinin kontrol grubundaki öğretim programına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: birleştirilmiş sınıflarda öğretim programı, etkinlik teorisi, özyeterlik, okul yönetimi, program okuryazarlığı, öğretim ve değerlendirme.

ANAHTAR KELİMELER

Curriculum of teaching in multigrade classes, activity theory, self efficacy, school administration, curriculum literacy, instruction and evaluation

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.