Okul Yöneticilerinin Yaşam Kalitesinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İsmail Aydoğan

ÖZ

Bu çalışmada okul yöneticilerinin, cinsiyet ve ekonomik durumlarına göre yaşam kalitesi ve benlik saygısı düzeylerinin değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmada veriler ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal ve çevre alt boyutlarında yaşam kalitesinin erkek yöneticilerde daha yüksek görüldüğü, bedensel, ruhsal ve benlik saygısı boyutlarında cinsiyetler arası farklılığın oluşmadığı gözlenmiştir. Öte yandan ekonomik durumu iyi olan yöneticilerin yaşam kalitesinin de yüksek olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda benlik saygısı ile yaşam kalite arasında pozitif bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yaşam kalitesi, benlik saygısı, okul yöneticisi, ekonomik durumu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.