Erteleme: Özellik Modellerinin Gözden Geçirilmesi

Arif Özer

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, erteleme ile nevrotizm arasındaki karşılıklı ilişkiyi, sorumlulukve olumsuz yaşam olaylarına bağlı olarak, non-recursive bir model kapsamında incelemektir.Çalışma, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'ndeöğrenimlerine devam eden 677 öğretmen adayı (363’ü kadın, 302’si erkek, 12'si belirtilmedi)üzerinde yapılmıştır. Katılımcılara Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (Bacanlı ve ark., 2007), GenelErteleme Ölçeği (Çakıcı, 2003) ve Üniversite Öğrencileri İçin Yaşam Olayları Envanteri(Dinç, 2001) uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, nevrotizm ve erteleme arasında pozitifyönde karşılıklı ilişkilerin bulunduğunu, sorumluluğun erteleme ile negatif yönde, olumsuzyaşam olaylarının ise nevrotizm ile pozitif yönde ilişkili olduklarını göstermektedir. Ayrıcasorumluluğun nevrotizm; olumsuz yaşam olaylarının da erteleme üzerindeki dolaylı etkileriistatistiksel bakımdan anlamlı bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

erteleme, nevrotizm, sorumluluk, nonrecursive model, olumsuz yaşam olayları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.