Eğitim Müfettişlerinin Görevlerinden Dolayı Yaşadıkları Stres Düzeyinin İncelenmesi

Aydın Balyer, Yüksel Gündüz

ÖZ

Araştırmanın amacı, eğitim müfettişlerinin denetim görevlerinden dolayı yaşadıkları stres düzeyini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 akademik yılında İstanbul ilinde çalışan 208 eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitim Müfettişlerinin Stres Düzeyini Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Veriler aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, eğitim müfettişlerinin rol çeşitliğinden dolayı orta düzeyde stres yaşadıkları; denetimin etkisizliği ve çalışma koşullarından dolayı daha fazla stres yaşadıkları ve iletişim sorunlarından dolayı da normalden daha fazla stres yaşadıklarını ortaya koymuştur. Genel olarak eğitim müfettişlerinin denetim görevlerinden dolayı orta düzeyde stres yaşadıkları anlaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş, ödül almış olma durumu ve hizmet içi eğitim değişkenleri bakımından anlamlı farklılıklar bulunurken, müfettişlerin eğitim durumları ve kıdem değişkenlerine göre herhangi bir fark bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Müfettiş, Stres, Denetim, Denetim görevi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1797

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.