Bir Bireyselleştirilmiş Uyarlanabilir ve Zeki E-Öğrenme Ortamı ile Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminden Yansımalar

Özcan Özyut, Hacer Özyurt, Adnan Baki, Bülent Güven

ÖZ

Bu çalışmanın amacı olasılık ünitesinin alt konularının öğrenimi/öğretimi için geliştirilen UZWEBMAT (Uyarlanabilir Zeki WEB tabanlı MATematik eğitimi) ile oluşturulan öğrenme ortamından yansımaların nitel olarak değerlendirilmesidir. Çalışma 2010-2011 yılında Trabzon, Türkiye’deki iki farklı anadolu lisesinin üç farklı onuncu sınıfındaki öğrencilerle özel durum çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmaya toplam seksen bir öğrenci ve üç öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen ve öğrencilerden nitel veriler elde etmeye yarayan mülakat formları kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen yansımalar olumlu ve olumsuz olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. UZWEBMAT ile oluşturulan matematik öğrenme ortamından, bireysel öğrenim görme, matematiksel ilişkileri ve formülleri keşfetme, öğrenmede sorumluluk alma gibi olumlu yansımaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu olumlu yansımaların yanında merkezi sınavlarda başarısız olunacağı kaygısı ve matematiğin her konusunun bu tür bir sistemle öğrenilemeyeceği kaygısı da olumsuz yansımalar olarak öne çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Uyarlanabilir ve zeki e-öğrenme ortamları, Bireysel öğrenme, Öğrenme stilleri, Matematik öğretimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1791

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.