İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Sayı Duyusu Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Mesture Kayhan Altay, Aysun Umay

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmek, geliştirilen ölçek yardımıyla sayı duyusunun yapısını ortaya koyup yapısal özelliklerini yansıtan bir tanım yapmaktır. Bunun için Yang (1995) tarafından belirlenen altı boyut dikkate alınarak bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Ölçek, Ankara İli’nin Çankaya ve Gölbaşı ilçelerine bağlı dört ilköğretim okulunda öğrenim gören 584 ikinci kademe öğrencisine uygulanmıştır. Analizler sonunda on yedi maddelik ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,86 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır. İlk boyutta toplanan sekiz maddeye “hesaplamada esneklik”, ikinci boyutta toplanan dört maddeye “kesirlerde kavramsal düşünme”, beş maddeden oluşan son boyuta ise “kıyaslama (referans) noktası kullanımı” adları verilmiştir

ANAHTAR KELİMELER

Sayı duyusu, hesaplamada esneklik, kesirler, kıyaslama (referans) noktası kullanımı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.