Web Deseni Üzerine Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı Araştırması

Erol Taş, Murat Çetinkaya, Çiğdem Karakaya, Zeki Apaydın

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, “Madde ve Isı” ünitesi için geliştirilen bir alternatif ölçme ve değerlendirme aracını tanıtmak ve öğrenciler üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Öğretim tekniklerinden görüş geliştirme ve alternatif ölçme araçlarından tanılayıcı dallanmış ağaçtan esinlenerek geliştirilen web tasarımlı alternatif ölçme aracı, deneysel bir araştırma yaklaşımıyla Samsun merkezde yer alan bir ilköğretim okulunda 62 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.Sonuç olarak, hazırlanmış olan web tasarımlı ölçme aracının kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin başarılarında, geleneksel öğretim yaklaşımının kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğin olduğu görülmüştür. Buna karşın, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarında ise anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Web tasarımlı alternatif ölçme aracının 6, 7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji müfredatının tüm ünitelerini kapsayacak şekilde geliştirilmesinin hem öğrencilere hem de öğretmenlere önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir

ANAHTAR KELİMELER

Web tasarımlı ölçme ve değerlendirme, madde ve ısı, başarı, tutum

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.