Yansıtma Materyalleriyle Desteklenen İşbirlikli Öğrenmenin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenmelerine Etkileri

Hülya Güvenç

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, yansıtma materyalleriyle desteklenen işbirlikli öğrenmenin Türkçe öğretmeni adaylarının özdüzenlemeli öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma verileri, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ile toplanmıştır. Araştırma 80 (38 kız, 42 erkek ) Türkçe öğretmen adayı öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Her iki grupta da işbirlikli öğrenme ile öğretim yapılmış, yansıtma materyali yalnız deney grubuna verilmiştir. Araştırma sonucu deney ve kontrol grubu arasında yalnızca öğrenme ve edim özyeterlilik algısı boyutunda deney grubu lehine fark bulunmuştur. Bunun yanı sıra işbirlikli öğrenme ile birlikte kullanılan yansıtma materyallerinin, özdüzenlemeli öğrenmeyi daha olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Özdüzenlemeli öğrenme, yansıtma, işbirlikli öğrenme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.