Coğrafya Öğretmenlerinin Postmodern Coğrafya Algıları

Mustafa Öztürk

ÖZ

Postmodern coğrafya çalışmaları mekânların nasıl mülk edinildikleri ile mekânlara yüklenen anlamlara odaklanır. Ancak postmodern coğrafyalar Türkiye’de yeterince gündemetaşınmayan bir teori olagelmiştir. Bu çalışmada, coğrafya öğretmenlerinin postmoderncoğrafyanın belli özellikleri hakkındaki algıları ve görüşleri ele alınmıştır. Yirmi bir coğrafyaöğretmeni ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış mülakatlar sonucu elde edilen veriler, içerikanalizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan öğretmenlerin genel anlamdabüyük anlatıları sorunsallaştırmadan derslerinde kullandıkları ve kültüre (mekâna) dayalıbilgiyi göz ardı ettikleri görülmüştür. İkinci olarak öğretmenlerin daha çok insan faaliyetleriningerçekleştiği ve objektif olarak bilinebilecek fiziki mekâna vurgu yaparken, mekânlara yüklenenanlamlar ve duygular ile mekânların kimlik oluşturmada oynadığı rolleri göz ardı ettiklerigözlemlenmiştir. Son olarak öğretmenlerin postmodern coğrafya kavramına aşina olmadıklarıgözlemlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

Postmodern coğrafya, modern coğrafya, coğrafya öğretmenleri,coğrafya eğitimi, mülk

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.