Hesap Verebilirlikle İlgili Türk Milli Eğitim Sistemine Yönelik Bir Değerlendirme

Murat Bülbül, Ayşe Ottekin Demirbolat

ÖZ

Türk Kamu Yönetiminde hesap verebilirlik konusunda son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, konunun eğitim sistemi açısından önemini artırmış ve tartışılır hale getirmiştir. Bu çalışma, Türk Milli Eğitim Sistemindeki hesap verebilirlik uygulamalarıyla ilgili eğitim yöneticisi, denetçisi ve sendika yöneticilerinin görüşlerinin incelendiği tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçekle 165 eğitim yöneticisi, 693 eğitim denetçisi ve 84 sendika yöneticisine ulaşılmıştır. Bulgular eğitim sisteminde hesap verebilirlikle ilgili birçok uygulamanın yetersiz düzeyde kaldığını gösterir niteliktedir. Katılımcı görüşleri arasında görev, cinsiyet, yaş, kıdem ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonuçları hesap verebilirliğin etkinleştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Hesap Verebilirlik, Sorumluluk, Saydamlık, Standartlar, Sağlama, Sorgulayıcılık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.1559

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.