Kavram Karikatürleri ile Zenginleştirilmiş Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Geometrik Optik Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi

Erdal Taşlıdere

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme kuramına göre hazırlanmış kavram karikatürleri ile zenginleştirilmiş çalışma yapraklarının, cinsiyetin ve her ikisinin birlikte fen bilgisi öğretmen adaylarının geometrik optik konusundaki kavramsal anlamalarına etkilerini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini ikinci sınıfta öğrenim gören 4 farklı sınıftan 121 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada yarı deneysel desen kullanılmış olup, geometrik optik konusu deney grubunda çalışma yaprakları uygulanılarak, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Adayların geometrik optik konusundaki kavramsal anlamaları üç aşamalı kavram yanılgısı testi ile ölçülmüştür. Çalışma yapraklarının, cinsiyetin ve bu iki faktörün birlikte sontest puanları üzerindeki etkisi ANCOVA analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, kavram karikatürleri ile zenginleştirilmiş çalışma yapraklarının adayların geometrik optik konusundaki kavramsal anlamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilerinin olduğunu, cinsiyet ve çalışma yaprakları etkileşiminin ise anlamlı etkilerinin olmadığını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çalışma yaprakları, geometrik optik, kavramsal anlama, kavram yanılgısı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.