Yükseköğretimde Okul Terki: Nedenler ve Çözümler

Tuncer Bülbül

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim düzeyinde okul terkinin oluşum sürecini, bu süreci etkileyen etmenleri ve okul terkinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini, okul terki yaşayıpöğrenci affı ile öğrenimlerine geri dönen öğrencilerin ve öğretim üyelerinin görüşlerindenyararlanarak ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilimyaklaşımıyla desenlenmiştir. Çalışma grubunu, 2010–2011 öğretim yılı bahar dönemindeTrakya Üniversitesi’ne bağlı farklı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören 12 öğrenci ve üçfarklı fakülteden 6 öğretim üyesi oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğikullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin ve öğretim üyelerinin okul terki nedenleriolarak akademik uyum sorunları ve maddi sıkıntılar üzerinde sıklıkla durdukları görülmüştür.Öğrenciler ve öğretim üyeleri, etkili bir danışmanlık desteğinin öğrencileri okul terkineyaklaştıran sorunların birçoğuna çözüm olabileceği görüşündedirler. 

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, okul terki, yükseköğretim finansmanı, eğitim planlaması.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.