Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği’nin (ÖYÖ) Geliştirilmesi

Çağlar Çağlar

ÖZ

Öğrencilerin okula ve okulda yapılan etkinliklere karşı olumsuz bir tutum geliştirmelerini ifade eden yabancılaşma kavramı, eğitim örgütlerinin örgütsel amaçlarını gerçekleştirmesiniönemli ölçüde engellemektedir. Yabancılaşma olgusunun ne derecede yaşandığının belirlenmesi,çözüm arama çabalarının başlangıcını oluşturacağı açıktır. Araştırmada, öğrencilerin yaşadığıyabancılaşma duygusunu ölçmeye dönük bir aracın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu,eğitim fakültesinde farklı bölüm ve sınıflarda öğrenim görmekte olan 857 öğrenci oluşturmaktadır.Öğrencilerin 409’ u kadın, 448’ i erkektir. Geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktöranalizi ile ölçek dört faktöre indirgenmiş, doğrulayıcı faktör analizi ile de dört faktörlü yapısınanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin oldukça iyi uyum değerlerine sahipolduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliği için madde analizi, Cronbach Alfa, Spearman-Brown veGuttman Split Half güvenirlik katsayıları, maddeler ve alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayılarıhesaplanmıştır. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, ölçeğin kullanılabilir özelliklere sahip olduğunugöstermektedir

ANAHTAR KELİMELER

Yabancılaşma, öğrenci, geçerlik, güvenirlik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.