Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk, Alan ve Hacim Ölçülerindeki Performansları

Gulcin Tan Şişman, Meral Aksu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf öğrencilerinin uzunluk, alan ve hacim ölçüleri konularındaki kavramsal ve işlemsel bilgilerini ve sözel problem çözme becerilerini araştırmaktır.Çalışmanın verileri, Ankara İli'ndeki devlet ilköğretim okullarında öğrenim gören 445 altıncısınıf öğrencisinden Kavramsal Bilgi Testi, İşlemsel Bilgi Testi ve Sözel Problem Testi yoluylatoplanmıştır. Bulgular, ölçüler konusunun temelini oluşturan kavramların anlamlandırılmasıve koordinasyonunu gerektiren sorulara göre, öğrencilerin işlemsel bilgiye dayalı sorulardadaha başarılı olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin hem testlerdeki başarısıarasında hem de ölçüler konusunun alt boyutları (uzunluk, alan ve hacim) arasında anlamlıbir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin testlerde gösterdikleri genel başarı, önceki dönemeait matematik dersi genel başarı notuna göre anlamlı olarak farklılaşırken, cinsiyet açısındananlamlı bir fark bulunamamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER

Kavramsal ve İşlemsel Bilgi, Sözel Problem Çözme, Uzunluk, Alan ve Hacim Ölçme.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.