Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Etkinlik Kavramına Dair Algıları

Ali Bozkurt

ÖZ

Bu çalışmada ilk ve ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel etkinlik kavramına dair algıları incelenmiştir. Verilerin toplanması aşamasında öğretmenlere matematiksel etkinliğintanımı ile ilgili bir anket yöneltilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin güneyindeki bir ilinde görevyapan 127’si ilköğretim matematik, 125'i ortaöğretim matematik öğretmeni olmak üzere toplam252 öğretmenin matematiksel etkinlik kavramına dair algıları analiz edilmiştir. Analiz kapsamındakatılımcıların cevaplarından temalar oluşturulmuş ve bu temaların frekansları karşılaştırılmıştır.Sonuç olarak öğretmenlerin tanımlarının çeşitlilik gösterdiği ve bir kısmının etkinlik konusundaçok dar bir bakış açısına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, matematiksel etkinlik tanımlarında,ilköğretim matematik öğretmenleri somutlaştırmayı ve görselleştirmeyi, ortaöğretim matematiköğretmenleri ise keşfetme/fark ettirme ve alıştırma yapmayı ön plana çıkarmışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Etkinlik, matematiksel etkinlik, matematik öğretmenlerinin algıları.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.