Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci

Sinan Erten

ÖZ

Bu araştırmanın temel amaçlarından birisi, üniversite gençliğinin çevre bilincini tespit etmek,ikincisi ise Türk ve Azerbaycan üniversite gençliğinin çevre bilinçleri arasında farkların bulunupbulunmadığına bakmaktır. Araştırma, Ankara ve Bakû’de okuyan üniversite öğrencileriyleyapılmıştır. Ankara’da 593, Bakû’de ise 231 öğrenci araştırma kapsamında yer almıştır. Araştırmadakullanılan anket; tutumları, bilgiyi ve davranışları içermektedir. Ankara’da uygulanan anketinCronbach α değeri α =.97, Bakû’de uygulanan anketin Cronbach α değeri ise α =.84’tür. İki ülkeöğrencilerinin verdiği cevapların karşılaştırılması sonucunda Türkiye’de yaşayan öğrencilerinlehine anlamlı fark bulunmuştur. Azerilerdeki grupta cinsiyet farkına rastlanmaz iken Türkiye’dekigrubun tutumlarında, bilgilerinde ve davranışlarında erkekler lehine anlamlı farklar bulunmuştur.Ayrıca Azeri öğrencilerin çevre bilinçlerini evdeki bitkilerle ilgilenmeleri, Türk öğrencilerin çevrebilinçlerini ise evde ve arkadaşlarıyla çevre sorunlarından konuşmaları, çevre sorunlarıyla ilgiligazetelerde çıkan haberler ve evdeki hayvanlarla ilgilenmeleri etkilemektedir. Bir başka ilginç sonuçise Azerbaycan’daki öğrencilerin çevre bilgilerinin ve tutumlarının çevre dostu davranışlar üzerinebir etkisinin olmadığıdır. Verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve çoklu regresyon hesaplamalarıyapılmıştır. Ayrıca anketin güvenirliğine bakılmış ve faktör analizi yapılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre sorunları, Azerbaycan, çevre eğitimi ve çevre bilinci.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.